“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)

ระหว่างวันศุกร์ที่ 23- วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปิดลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2556

http://researchexpo.nrct.go.th/

 

กำหนดการภาคการประชุมของงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)

ระหว่างวันศุกร์ที่ 23- วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------
 
 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

ประเภท

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.

(ลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลา 07.30-09.00 น.)

ภาคบ่าย 13.30-16.30 น.

(ลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลา 12.30-13.30 น.)

การประชุมขนาดใหญ่ (ประมาณ 1,000 คน)

(1) “บทเรียนจาก โครงการ พระราชดำริ”

(10)ยุทธศาสตร์ (Country Strategy) และบูรณาการกับยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ

การประชุมขนาดกลาง

(ประมาณ 200-500 คน)

(2)บูรณาการงานวิจัย เพื่ออนาคตยางไทยมั่นคง

(11)บูรณาการงานวิจัยเพื่อ อนาคตยางไทยมั่นคง

(3)การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยอาเซียน

(12)งานวิจัยมุ่งเป้าฯ ระบบรางเป้าหมาย และความท้าทาย

(4)อนาคตอุตสาหกรรมกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน (EMS)

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(ประมาณ 100-150 คน)

(5) “The 4rd MEXT-ARDA PROJECT Concluding Joint Seminar on “Development of Economical High-temperature Fermentation Technology Using Thermotolerant Microbes from Tropical Areas”

(13) หลากหลายมุมมองทางวิชาการ... 2 ล้านล้านบาท กับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

(6)การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

(14)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับงานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว

(7)การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหนังตะลุง นครินทร์ ชาทอง

(15)การวิเคราะห์โครงสร้างราคาน้ำมัน การนำเข้าน้ำมันดิบ และการส่งผ่านทางราคาน้ำมันของไทย

(8)กรมทางหลวง ยุคใหม่ รักษ์สิ่งแวดล้อม

(16)การพัฒนางานด้วยแนวคิด R2R : มันสำปะหลัง และ GAP ข้าว

(9)สร้างสื่อใหม่ ให้ภูมิปัญญาไทยในบ้านพื้นถิ่น

(17)ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Twilight Program

(ประมาณ 200-300 คน)

ภาคค่ำ ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. (ลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลา 17.00-18.00 น.)

(18)การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล

(19)การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

(20)การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการ และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

(21)การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ : หลักการและวิธีการออกแบบ อย่างถูกวิธีการ

<<<< ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมได้ที่นี่ >>>>
 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------