การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
"วิศวกรรมและครุศาสตร์อุตสาหกรรม"
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.ncteched.org/

ขอบเขตของการประชุม

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมกำหนดขอบเขตครอบคลุม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
    สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
    สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
    สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

   

สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งบทความ
 
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
    Paper)  
 
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of
จันทร์ 30 กันยายน 2556
    Acceptance)  
 
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript) จันทร์ 21 ตุลาคม 2556
    พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------