“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)

ระหว่างวันศุกร์ที่ 23- วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปิดลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2556

http://researchexpo.nrct.go.th/

 

Read more: “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)

The 1st International Conference on Technical Education
"Engineering & Technical Education"
November 28-29, 2013
organized by ;
Faculty of Technical Education
King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand.
http://www.icteched.org/

Read more: The 1st International Conference on Technical Education

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
"วิศวกรรมและครุศาสตร์อุตสาหกรรม"
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.ncteched.org/

Read more: การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(Innovation and Technology Management Research Center)

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

1.      ชื่อและลักษณะโครงการ

1.1         ชื่อโครงการ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

       Innovation and Technology Management Research Center

1.2         ลักษณะโครงการ   

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางสังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางการศึกษา  การพัฒนาบทเรียน e-Learning , e-Training การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ  นวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  การสอนบนเว็บ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    การพัฒนาชุดการสอน การพัฒนาชุดฝึกและชุดประลอง  การออกแบบและพัฒนาการสอน  การสร้างและหาประสิทธิสื่อการเรียนการสอน  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   การบริหารจัดการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี    เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยขั้นสูงทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ระหว่างศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันตก  และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  และเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน  3 กลุ่มสาขา  ได้แก่  การออกแบบและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (Design and Development of Innovation and Technology Management)  การบริหารการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management Administration for Education)  การวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Research in Innovation and Technology Management)  และพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการสอน  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ  การผลิตบทเรียน
อีเลิร์นนิง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

 

2.      ผู้รับผิดชอบโครงการ   

คณะกรรมการที่ปรึกษา

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา  วรรณพิรุณ          หัวหน้าศูนย์วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข             รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์        รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทศ            รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

 

3.      ที่ตั้งโครงการ    

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

4.      ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

 

5.      วัตถุประสงค์

 ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัย  ดังนี้

1.       เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

2.       เพื่อเป็นศูนย์วิจัยพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทำวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

3.       เพื่อเป็นศูนย์วิจัยแม่ข่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 

6.      เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  ในการจัดการศึกษาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  การทำงานวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและปริมาณ  สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2ของประเทศไทย  พ.ศ. 2552-2563 (ICT 2020)  ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554)  ที่มีสาระสำคัญด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย  เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่เน้นให้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันและเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษาและการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงบริการต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  และมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ภายในปี 2555  โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ  ได้แก่   Dresden University of Technology ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สากล  และความร่วมทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai Cyber University)  ภายใต้โครงการความร่วมมือที่สำคัญนี้  ในลำดับแรกนั้น  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ได้ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยขั้นสูงทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ให้แก่คณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับสูง  อันจะเป็นกำลังสำคัญในการแพร่ขยายอย่างทวีคูณในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  โดยอาศัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภายใต้ชื่อ  “ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี”  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  โดยความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐและของเอกชน  เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเครือข่ายการวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งจะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาของชาติที่จะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based)   อันจะนำไปสู่การพัฒนาพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการศึกษา  ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง รวมทั้งการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล  องค์ความรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Community of Learning) เพื่อวางรากฐานและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge-based Society) และมุ่งสู่การเป็น เมืองไทย เมืองนักคิด (Creative Thailand)”  ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคต  ดังนั้นคณะทำงานที่มีประสบการณ์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงได้จัดตั้งการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.      ความเป็นมาของโครงการ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management Research Center) เป็นศูนย์วิจัยภายใต้สังกัดของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน  3 กลุ่มสาขา  ได้แก่  การออกแบบและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (Design and Development of Innovation and Technology Management)  การบริหารการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management Administration for Education)  การวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Research in Innovation and Technology Management)  และพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการสอน  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ  การผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิง สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับDresden University of Technology ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันตก  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเป็นศูนย์วิจัยพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทำวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และเพื่อเป็นศูนย์วิจัยแม่ข่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี    มุ่งให้อาจารย์ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยและสื่อนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  นำไปพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

จุดเน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของ โครงการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี   ได้มุ่งเน้น Research-Based Approach เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษานำการวิจัยไปใช้ในการออกแบบระบบการเรียนการสอน  (Instructional System Design)  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมในโครงการเน้นการพัฒนาทักษะการวิจัย  การบูรณาการนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ  การจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  การศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

2.      วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการดำเนินงานของศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัย  ดังนี้

2.1      เพื่อผลิตงานวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2.2      เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.3      เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.4      เพื่อผลิตนวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2.5      เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยและสื่อการสอนแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา


 ขอบเขตการดำเนินงานวิจัยและการบริการ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางเน้นการวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีขอบเขตการดำเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการ  ดังนี้   

1.1         ศูนย์วิจัยมีขอบเขตการทำงานในการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย และเครือข่ายนักวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สมาคม
อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐและของเอกชน  และDresden University of Technology ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

1.2         ศูนย์วิจัยมีขอบเขตการทำงานวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

1.3         ศูนย์วิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ได้แก่

-          การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

-          การวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอนบนเว็บ  e-Learning และ e-Training

-          การวิจัยเกี่ยวกับชุดฝึก ชุดทดลอง ชุดประลอง

-          การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบระบบการเรียนการสอน

-          การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

1.4   ศูนย์วิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ได้แก่

-          การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประยุกต์ใช้งานการศึกษา

-          การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร  เพื่อประยุกต์ใช้งานการศึกษา

-          การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

-          การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

-          การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

1.5   ศูนย์วิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ได้แก่

-          การวิจัยและพัฒนาการบริหารงานคุณภาพ  เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา

-          การวิจัยและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา

-          การวิจัยเชิงประเมินผลการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา

 

ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

Panita Wannapiroon. (2013). Development of Research-Based Blended Learning Model to Develop Research Competency and Critical Thinking Skills of Graduate Students.  The Proceeding of the 5th  World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Sitthichai Laisema, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of a Collaborative Learning with Creative Problem-Solving Process Model in Ubiquitous Learning Environment. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Nuttakan Pakprod, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of an Edutainment Instructional Model Using Learning Object for Electronic Book on Tablet Computer to Develop Emotional Quotient. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Kritsada Thawesaksri, and Panita Wannapiroon. (2013). Working Process of Digital Journalists in the 21st Century. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Apichaya Meepian, and Panita Wannapiroon. (2013). Design of Social Learning Environment as Inquiry-based on Cloud Technology for Enhancing the Critical Thinking Skill and Collaborative Learning. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Prateep Lertchaiprasert, and Panita Wannapiroon. (2013). Study of e-Waste Management with Green ICT in Thai Higher Education Institutions. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Sudarat Srima, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of Total Quality Management Information System (TQMIS) for Model School on Best Practice. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Chalit Kangvaravoot, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of Creative Economy Thinking with Idea Marathon System via Cloud Computing Technology. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Sitthichai Laisema, and Panita Wannapiroon. (2013). Design of Collaborative Learning with Creative Problem-solving Process Learning Activities in Ubiquitous Learning Environment to Develop Creative Thinking Skills. The Proceeding of the 5th  World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Noppadon Phumeechanya, and Panita Wannapiroon. (2013). Design of Problem-based with Scaffolding Learning Activities in Ubiquitous Learning Environment to Develop Problem-solving Skills. The Proceeding of the 5th   World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Apichaya Meepian, and Panita Wannapiroon. (2013). Designing Framework of Social Media Inquiry Learning Environment (SMILE) to enhance Undergraduate Students’ Higher Order Thinking in Thailand. The Proceeding of the 5th   World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. (2012). "The Development of Web-Based Training for Job Competencies of Academic and Administrative Staff of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok," International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. vol. 2, no. 5, pp. 348-352.

Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. (2012). Results of Blended Learning Model Using Cognitive Tools in Developing Graduate Students' Analytical Thinking Skills. International Journal of Education in Asia Pacific (IJEAP),  2(1). January-December 2012.

Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon.(2012). Blended e-Learning Activities for the Information and Innovation Management Course: Its Outcomes of Graduate Students’Bangkok-Thonburi University. The Proceeding of the Fourth TCU International e-Learning Conference 2012 (IEC2012): "Smart Innovations in Education and Lifelong Learning". June 14-15, 2012. Nonthaburi, Thailand. pp. 221-227.

Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon. (2010). Development of Web-based Training in Collaboration with Convenors of Pilot Colleges under the Office of Vocational Education Commission. The proceeding of 2010 Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010). November 27-28, 2010. Wuhan, Hubei, China. pp. 271-275. 

Jeerungsuwan, N. Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2009).  Analysis of Web Services and Design of Information Management on Vocational Education Websites in Thailand.  2009 International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009).Jeju Island, South Korea.Pp. 319-322.

Rodphothong S., Ratanapien.V., and Wannapiroon P. (2008).  Development of a Problem-Based Blended Learning Model to Develop Undergraduate Student’s Critical Thinking Skill. Commission on Higher Education Congress 1 University Staff Development Consortium.

Rodphothong S., Ratanapien.V., and Wannapiroon P. (2008).  A Problem-Based Blended Learning Model to Develop Undergraduate Student’s Critical Thinking Skill. International e-Learning Conference 2008.

ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. หน้า 63-69.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

ปณิตา วรรณพิรุณ (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555. หน้า 165-177.

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2555). การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555. หน้า 166.

ปณิตา วรรณพิรุณ และวีระ สุภะ. (2555).  รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธแบบผสมผสานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซี.  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555. หน้า 57-66.

ปณิตา วรรณพิรุณ และวีระ สุภะ. (2555).  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนด้วยโครงงานนิเทศศาสตร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 161-169.

ปณิตา วรรณพิรุณ และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2555). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับการศึกษาพหุวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 196-203.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 170-176.

นพดล ผู้มีจรรยา และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 235-242.

นาวิน คงรักษา และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 101-109.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมกันตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบลดภาระทางปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 243-250.

น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน  ปณิตา วรรณพิรุณ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2555). ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 219-225.

ชนากานต์ ปิ่นวิเศษ  ปณิตา วรรณพิรุณ และณมน จีรังสุวรรณ. (2555).  การพัฒนาสื่อฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า  140-146.

ณรงค์ พันธุ์คง และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). การบูรณาการสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้สอนออนไลน์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.  ปี 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2555).

อรรณพล จันทร์สมุด และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตบัณฑิต.  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. ปี 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2555).

ปัญญา  ศรีสวัสดิ์ฉิม  ปณิตา วรรณพิรุณ  และดร.วีระ สุภะ. (2555)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไฮบริดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 : การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. 29 พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

กิตติ  เสือแพร พยุง มีสัจ และปณิตา วรรณพิรุณ (2555).  ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือ
ทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. หน้า 63-69. 

ปรัชญนันท์ นิลสุข  ปณิตา วรรณพิรุณ  ณมน จีรังสุวรรณ และพัลลภ  พิริยะสุรวงศ์. (2555). การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. หน้า 63-69. 

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2554). ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554). หน้า 1-12 

ปณิตา วรรณพิรุณ  และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2554). ผลการฝึกอบรมบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร. หน้า 277-284. 

ณมน จีรังสุวรรณ  และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554). รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง:
"
Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร.
หน้า 115-121.

วีระ สุภะ  และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554). รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธแบบผสมผสานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซี.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร.  หน้า  285-293.  

ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2554).  การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร.  หน้า 262-269.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554).
 ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร
. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร. 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553).  การพัฒนาบทเรียน
อีเลิร์นนิง  เรื่อง  การประดิษฐ์คิดค้น  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  National e-Learning Conference 2010: Enhancing the Quality of e-Learning. ศูนย์การประชุมอิมเพค เมืองทองธานี ประเทศไทย.

 

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554).
ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
.  เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554.  กรุงเทพมหานคร.

สถาบัน:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง.  10-11 สิงหาคม 2553.  กรุงเทพมหานคร.

สถาบัน:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2548)  การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม. ราชบุรี : รายงานการวิจัยสำนักตรวจราชการเขต 6

อุดม  รัตนอัมพรโสภณ และปรัชญนันท์  นิลสุข (2548) ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ .ชลบุรี : รายงานการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชนิษฐา  จงพิพัฒน์วณิชย์, ปรัชญนันท์  นิลสุข, ธีรพงษ์   เอี่ยมยัง และทศพร  ดวงสวัสดิ์ (2549) 

รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา.          กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

ตวงรัตน์  ศรีวงษ์คลและปรัชญนันท์  นิลสุข (2550)  การวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบและการบริการข้อมูลสารสนเทศของเว็บอาชีวศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์และปรัชญนันท์  นิลสุข (2550) การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการจัดการความรู้สำหรับครูอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรัชญนันท์  นิลสุข และคณะ (2550) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

ปรัชญนันท์  นิลสุข และตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล.(2552)  รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบริการ         ข้อมูลสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรัชญนันท์  นิลสุข และตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล.(2552) รายงานการวิจัยการพัฒนามัลติเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ปณิตา วรรณพิรุณ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์.. (2555).  การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน  ปณิตา วรรณพิรุณ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2555). ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 219-225.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554).
ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
.  เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554.  กรุงเทพมหานคร.

 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง.  10-11 สิงหาคม 2553.  กรุงเทพมหานคร.

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา  วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทศรองหัวหน้าศูนย์วิจัย

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------