คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา  วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทศรองหัวหน้าศูนย์วิจัย

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------