ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

Panita Wannapiroon. (2013). Development of Research-Based Blended Learning Model to Develop Research Competency and Critical Thinking Skills of Graduate Students.  The Proceeding of the 5th  World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Sitthichai Laisema, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of a Collaborative Learning with Creative Problem-Solving Process Model in Ubiquitous Learning Environment. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Nuttakan Pakprod, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of an Edutainment Instructional Model Using Learning Object for Electronic Book on Tablet Computer to Develop Emotional Quotient. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Kritsada Thawesaksri, and Panita Wannapiroon. (2013). Working Process of Digital Journalists in the 21st Century. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Apichaya Meepian, and Panita Wannapiroon. (2013). Design of Social Learning Environment as Inquiry-based on Cloud Technology for Enhancing the Critical Thinking Skill and Collaborative Learning. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Prateep Lertchaiprasert, and Panita Wannapiroon. (2013). Study of e-Waste Management with Green ICT in Thai Higher Education Institutions. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Sudarat Srima, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of Total Quality Management Information System (TQMIS) for Model School on Best Practice. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Chalit Kangvaravoot, and Panita Wannapiroon. (2013). Development of Creative Economy Thinking with Idea Marathon System via Cloud Computing Technology. The Proceeding of the 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology. Hong Kong, 06-07 July 2013.

Sitthichai Laisema, and Panita Wannapiroon. (2013). Design of Collaborative Learning with Creative Problem-solving Process Learning Activities in Ubiquitous Learning Environment to Develop Creative Thinking Skills. The Proceeding of the 5th  World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Noppadon Phumeechanya, and Panita Wannapiroon. (2013). Design of Problem-based with Scaffolding Learning Activities in Ubiquitous Learning Environment to Develop Problem-solving Skills. The Proceeding of the 5th   World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Apichaya Meepian, and Panita Wannapiroon. (2013). Designing Framework of Social Media Inquiry Learning Environment (SMILE) to enhance Undergraduate Students’ Higher Order Thinking in Thailand. The Proceeding of the 5th   World Conference on Educational Sciences (WCES), Sapienza University of Rome, Italy. 5-6 February 2013.

Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. (2012). "The Development of Web-Based Training for Job Competencies of Academic and Administrative Staff of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok," International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. vol. 2, no. 5, pp. 348-352.

Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook. (2012). Results of Blended Learning Model Using Cognitive Tools in Developing Graduate Students' Analytical Thinking Skills. International Journal of Education in Asia Pacific (IJEAP),  2(1). January-December 2012.

Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon.(2012). Blended e-Learning Activities for the Information and Innovation Management Course: Its Outcomes of Graduate Students’Bangkok-Thonburi University. The Proceeding of the Fourth TCU International e-Learning Conference 2012 (IEC2012): "Smart Innovations in Education and Lifelong Learning". June 14-15, 2012. Nonthaburi, Thailand. pp. 221-227.

Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon. (2010). Development of Web-based Training in Collaboration with Convenors of Pilot Colleges under the Office of Vocational Education Commission. The proceeding of 2010 Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010). November 27-28, 2010. Wuhan, Hubei, China. pp. 271-275. 

Jeerungsuwan, N. Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2009).  Analysis of Web Services and Design of Information Management on Vocational Education Websites in Thailand.  2009 International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009).Jeju Island, South Korea.Pp. 319-322.

Rodphothong S., Ratanapien.V., and Wannapiroon P. (2008).  Development of a Problem-Based Blended Learning Model to Develop Undergraduate Student’s Critical Thinking Skill. Commission on Higher Education Congress 1 University Staff Development Consortium.

Rodphothong S., Ratanapien.V., and Wannapiroon P. (2008).  A Problem-Based Blended Learning Model to Develop Undergraduate Student’s Critical Thinking Skill. International e-Learning Conference 2008.

ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. หน้า 63-69.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

ปณิตา วรรณพิรุณ (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555. หน้า 165-177.

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2555). การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555. หน้า 166.

ปณิตา วรรณพิรุณ และวีระ สุภะ. (2555).  รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธแบบผสมผสานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซี.  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555. หน้า 57-66.

ปณิตา วรรณพิรุณ และวีระ สุภะ. (2555).  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนด้วยโครงงานนิเทศศาสตร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 161-169.

ปณิตา วรรณพิรุณ และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2555). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับการศึกษาพหุวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 196-203.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 170-176.

นพดล ผู้มีจรรยา และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 235-242.

นาวิน คงรักษา และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 101-109.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมกันตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบลดภาระทางปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 243-250.

น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน  ปณิตา วรรณพิรุณ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2555). ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 219-225.

ชนากานต์ ปิ่นวิเศษ  ปณิตา วรรณพิรุณ และณมน จีรังสุวรรณ. (2555).  การพัฒนาสื่อฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า  140-146.

ณรงค์ พันธุ์คง และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). การบูรณาการสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้สอนออนไลน์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.  ปี 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2555).

อรรณพล จันทร์สมุด และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตบัณฑิต.  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. ปี 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2555).

ปัญญา  ศรีสวัสดิ์ฉิม  ปณิตา วรรณพิรุณ  และดร.วีระ สุภะ. (2555)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไฮบริดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 : การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. 29 พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

กิตติ  เสือแพร พยุง มีสัจ และปณิตา วรรณพิรุณ (2555).  ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือ
ทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. หน้า 63-69. 

ปรัชญนันท์ นิลสุข  ปณิตา วรรณพิรุณ  ณมน จีรังสุวรรณ และพัลลภ  พิริยะสุรวงศ์. (2555). การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. หน้า 63-69. 

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2554). ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554). หน้า 1-12 

ปณิตา วรรณพิรุณ  และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2554). ผลการฝึกอบรมบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร. หน้า 277-284. 

ณมน จีรังสุวรรณ  และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554). รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง:
"
Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร.
หน้า 115-121.

วีระ สุภะ  และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554). รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธแบบผสมผสานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซี.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร.  หน้า  285-293.  

ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2554).  การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร.  หน้า 262-269.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554).
 ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร
. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานคร. 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553).  การพัฒนาบทเรียน
อีเลิร์นนิง  เรื่อง  การประดิษฐ์คิดค้น  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  National e-Learning Conference 2010: Enhancing the Quality of e-Learning. ศูนย์การประชุมอิมเพค เมืองทองธานี ประเทศไทย.

 

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554).
ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
.  เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554.  กรุงเทพมหานคร.

สถาบัน:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง.  10-11 สิงหาคม 2553.  กรุงเทพมหานคร.

สถาบัน:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2548)  การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม. ราชบุรี : รายงานการวิจัยสำนักตรวจราชการเขต 6

อุดม  รัตนอัมพรโสภณ และปรัชญนันท์  นิลสุข (2548) ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ .ชลบุรี : รายงานการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชนิษฐา  จงพิพัฒน์วณิชย์, ปรัชญนันท์  นิลสุข, ธีรพงษ์   เอี่ยมยัง และทศพร  ดวงสวัสดิ์ (2549) 

รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา.          กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

ตวงรัตน์  ศรีวงษ์คลและปรัชญนันท์  นิลสุข (2550)  การวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบและการบริการข้อมูลสารสนเทศของเว็บอาชีวศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์และปรัชญนันท์  นิลสุข (2550) การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการจัดการความรู้สำหรับครูอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรัชญนันท์  นิลสุข และคณะ (2550) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

ปรัชญนันท์  นิลสุข และตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล.(2552)  รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบริการ         ข้อมูลสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรัชญนันท์  นิลสุข และตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล.(2552) รายงานการวิจัยการพัฒนามัลติเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ปณิตา วรรณพิรุณ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์.. (2555).  การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  รวมบทความและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 Social Media: New Frontier for Education  สื่อสังคม: พรมแดนใหม่เพื่อการศึกษา  17-18 มกราคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน  ปณิตา วรรณพิรุณ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2555). ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง  บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน: นโยบายและกระบวนการ  ประจำปี 2555 (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) 14-15 สิงหาคม 2555. นนทบุรี.  หน้า 219-225.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554).
ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
.  เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง: "Open Learning-Open the World".  9 -10 สิงหาคม 2554.  กรุงเทพมหานคร.

 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง.  10-11 สิงหาคม 2553.  กรุงเทพมหานคร.

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------