ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(Innovation and Technology Management Research Center)

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

1.      ชื่อและลักษณะโครงการ

1.1         ชื่อโครงการ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

       Innovation and Technology Management Research Center

1.2         ลักษณะโครงการ   

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางสังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางการศึกษา  การพัฒนาบทเรียน e-Learning , e-Training การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ  นวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  การสอนบนเว็บ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    การพัฒนาชุดการสอน การพัฒนาชุดฝึกและชุดประลอง  การออกแบบและพัฒนาการสอน  การสร้างและหาประสิทธิสื่อการเรียนการสอน  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   การบริหารจัดการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี    เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยขั้นสูงทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ระหว่างศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันตก  และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  และเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน  3 กลุ่มสาขา  ได้แก่  การออกแบบและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (Design and Development of Innovation and Technology Management)  การบริหารการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management Administration for Education)  การวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Research in Innovation and Technology Management)  และพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการสอน  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ  การผลิตบทเรียน
อีเลิร์นนิง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

 

2.      ผู้รับผิดชอบโครงการ   

คณะกรรมการที่ปรึกษา

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา  วรรณพิรุณ          หัวหน้าศูนย์วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข             รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์        รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทศ            รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

 

3.      ที่ตั้งโครงการ    

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

4.      ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

 

5.      วัตถุประสงค์

 ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัย  ดังนี้

1.       เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

2.       เพื่อเป็นศูนย์วิจัยพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทำวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

3.       เพื่อเป็นศูนย์วิจัยแม่ข่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 

6.      เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  ในการจัดการศึกษาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  การทำงานวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและปริมาณ  สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2ของประเทศไทย  พ.ศ. 2552-2563 (ICT 2020)  ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554)  ที่มีสาระสำคัญด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย  เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่เน้นให้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันและเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษาและการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงบริการต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  และมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ภายในปี 2555  โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ  ได้แก่   Dresden University of Technology ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สากล  และความร่วมทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai Cyber University)  ภายใต้โครงการความร่วมมือที่สำคัญนี้  ในลำดับแรกนั้น  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ได้ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยขั้นสูงทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ให้แก่คณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับสูง  อันจะเป็นกำลังสำคัญในการแพร่ขยายอย่างทวีคูณในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  โดยอาศัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภายใต้ชื่อ  “ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี”  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  โดยความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐและของเอกชน  เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเครือข่ายการวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งจะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาของชาติที่จะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based)   อันจะนำไปสู่การพัฒนาพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการศึกษา  ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง รวมทั้งการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล  องค์ความรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Community of Learning) เพื่อวางรากฐานและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge-based Society) และมุ่งสู่การเป็น เมืองไทย เมืองนักคิด (Creative Thailand)”  ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคต  ดังนั้นคณะทำงานที่มีประสบการณ์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงได้จัดตั้งการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.      ความเป็นมาของโครงการ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management Research Center) เป็นศูนย์วิจัยภายใต้สังกัดของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน  3 กลุ่มสาขา  ได้แก่  การออกแบบและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (Design and Development of Innovation and Technology Management)  การบริหารการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Management Administration for Education)  การวิจัยทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Research in Innovation and Technology Management)  และพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการสอน  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ  การผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิง สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับDresden University of Technology ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันตก  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเป็นศูนย์วิจัยพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทำวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และเพื่อเป็นศูนย์วิจัยแม่ข่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี    มุ่งให้อาจารย์ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยและสื่อนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  นำไปพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

จุดเน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของ โครงการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี   ได้มุ่งเน้น Research-Based Approach เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษานำการวิจัยไปใช้ในการออกแบบระบบการเรียนการสอน  (Instructional System Design)  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมในโครงการเน้นการพัฒนาทักษะการวิจัย  การบูรณาการนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ  การจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  การศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

2.      วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการดำเนินงานของศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัย  ดังนี้

2.1      เพื่อผลิตงานวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2.2      เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.3      เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.4      เพื่อผลิตนวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2.5      เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยและสื่อการสอนแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา


 ขอบเขตการดำเนินงานวิจัยและการบริการ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางเน้นการวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีขอบเขตการดำเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการ  ดังนี้   

1.1         ศูนย์วิจัยมีขอบเขตการทำงานในการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย และเครือข่ายนักวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สมาคม
อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐและของเอกชน  และDresden University of Technology ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

1.2         ศูนย์วิจัยมีขอบเขตการทำงานวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

1.3         ศูนย์วิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ได้แก่

-          การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

-          การวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอนบนเว็บ  e-Learning และ e-Training

-          การวิจัยเกี่ยวกับชุดฝึก ชุดทดลอง ชุดประลอง

-          การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบระบบการเรียนการสอน

-          การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

1.4   ศูนย์วิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ได้แก่

-          การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประยุกต์ใช้งานการศึกษา

-          การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร  เพื่อประยุกต์ใช้งานการศึกษา

-          การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

-          การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

-          การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

1.5   ศูนย์วิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ได้แก่

-          การวิจัยและพัฒนาการบริหารงานคุณภาพ  เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา

-          การวิจัยและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา

-          การวิจัยเชิงประเมินผลการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------