e-Training BPCD via iPhone 

เว็บฝึกอบรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

Read more: e-Training BPCD via iPhone

การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

 

รุ่นที่ ๑ ๒๓-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖

 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)

 ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประธานชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษา สอศ.

Read more: การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง

 วันที่ ๑๓-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) รุ่นที่ ๔ 

ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โดย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

 

Read more: การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------