การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้
การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2557
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (กรุงเทพมหานคร)  ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มจพ.
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
วิทยากร
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
อาจารย์ ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

 

Read more: Smart Classroom

The 2nd International Conference on Technical Education
will be organized under the theme of “Engineering and Technical Education”.

The ICTechEd 2014 will be held at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.

http://www.icteched.org/

 

Read more: The 2nd International Conference on Technical Education 2014

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://ncteched.org

 

Read more: การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย ดร.ไชยนันท์  แสงเมฆา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

The official website of KMUTNB: 

International Journal of Applied Science and Technology (IJAST) is available now. 

Interested person can visit and submit a manuscript at 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

http://www.ijast.kmutnb.ac.th

Read more: International Journal of Applied Science and Technology (IJAST)

การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง
 วันที่ ๑๓-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) รุ่นที่ ๔
ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี
 
ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

Read more: การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------