การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://ncteched.org

------------------------------------------------------------------------------------

The 5th International Conference on Technical Education  

will be organized under the theme of 

“Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”. 

The Faculty of Technical Education (FTE), 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

November 23-24, 2017, in bangkok, Thailand.

http://icteched.org

Read more: การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10

IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)

IEEE TALE2017 will be held 12-14 December 2017, 

The Education University of Hong Kong, Tai Po, Hong Kong.

http://www.tale-conference.org/tale2017

Read more: IEEE TALE2017

 

 พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๒
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๔
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ขอบพระคุณกำลังใจใหญ่ ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มอบให้ศูนย์วิจัยเล็ก ๆ ของเราค่ะ
ความภูมิใจนี้ขอมอบแด่... คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้จัดการโครงการ และนักวิจัยทุกท่านนะคะ
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายส่งเสริมวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
อ.นิพนธ์ สุขวิลัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Read more: พิธีมอบรางวัล 2559

IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering 2016 (IEEE TALE2016)
IEEE TALE2016 will be held
7-8 December 2016
at the Dusit Thani Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand.
Organizer by King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
http://tale-conference.org/tale2016

Read more: IEEE TALE 2016

The 4th International Conference on Technical Education 2016
Engineering & Technical Education
November 24-25, 2016
Faculty of Technical Education
King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
http://icteched.org/
-------------


การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://ncteched.org/

Read more: ICTechEd2016

The 12th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2016)
July 7th – 8th, 2016
Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen, Thailand
The IC2IT2016 will be organized by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB),
Mahasarakham University, Council of IT Deans of Thailand (CITT) and partner institutions from Thailand and abroad.
http://www.ic2it.org

 

Read more: The 12th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2016)

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------