การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง

 วันที่ ๑๓-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) รุ่นที่ ๔ 

ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โดย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

 

 

คณะวิทยากร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด

 อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 อาจารย์นิพนธ์ สุขวิลัย

 อาจารย์สมพร บุญริน

 อาจารย์การญ์พิชชา กชกานน 

อาจารย์สถาพร อยู่สมบูรณ์

 อาจารย์ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ

 อาจารย์นพดล ผู้มีจรรยา

 อาจารย์สิทธิชัย ลายเสมา

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------