การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://ncteched.org

------------------------------------------------------------------------------------

The 5th International Conference on Technical Education  

will be organized under the theme of 

“Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”. 

The Faculty of Technical Education (FTE), 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

November 23-24, 2017, in bangkok, Thailand.

http://icteched.org

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://ncteched.org

------------------------------------------------------------------------------------

The 5th International Conference on Technical Education  

will be organized under the theme of 

“Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”. 

The Faculty of Technical Education (FTE), 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

November 23-24, 2017, in bangkok, Thailand.

http://icteched.org

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------