Print 

 

 พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๒
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๔
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ขอบพระคุณกำลังใจใหญ่ ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มอบให้ศูนย์วิจัยเล็ก ๆ ของเราค่ะ
ความภูมิใจนี้ขอมอบแด่... คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้จัดการโครงการ และนักวิจัยทุกท่านนะคะ
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายส่งเสริมวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
อ.นิพนธ์ สุขวิลัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๒
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๔
ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอบพระคุณกำลังใจใหญ่ ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มอบให้ศูนย์วิจัยเล็ก ๆ ของเราค่ะ
ความภูมิใจนี้ขอมอบแด่... คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้จัดการโครงการ และนักวิจัยทุกท่านนะคะ
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัย
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายส่งเสริมวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
อ.นิพนธ์ สุขวิลัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ