การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8

(The 8th National Conference on Technical Education) 

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://ncteched.org

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8

(The 8th National Conference on Technical Education) 

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://ncteched.org

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------