Print 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสื่อ e-Learning บนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Moodle LMS
วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมซีวีซีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสื่อ e-Learning บนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Moodle LMS
วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมซีวีซีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ