โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสื่อ e-Learning บนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Moodle LMS
วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมซีวีซีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสื่อ e-Learning บนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Moodle LMS
วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมซีวีซีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------