การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้
การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2557
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (กรุงเทพมหานคร)  ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มจพ.
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
วิทยากร
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
อาจารย์ ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้
การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2557
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (กรุงเทพมหานคร)  ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มจพ.
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
วิทยากร
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
อาจารย์ ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

 

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------