การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://ncteched.org

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันพุธ ที่ 16 เมษายน 2557
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

 

 

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------