การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

 

รุ่นที่ ๑ ๒๓-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖

 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)

 ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประธานชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษา สอศ.

การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

 

รุ่นที่ ๑ ๒๓-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖

 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)

 ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประธานชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษา สอศ.

 
Free Hit Counter
ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
--------------------------------------------------------------------------------------------